نزدیک ترین ایستگاه مترو به نمایشگاه بین المللی

ایستگاه های مترو حقانی و تجریش نزدیک ترین ایستگاه های مترو به نمایشگاه بین المللی تهران میباشدتماس با شعبه های تهران
تماس با شعبه یافت آباد
تماس با شعبه شریعتی
تماس با شعبه جاجرود