نزدیک ترین ایستگاه مترو به نمایشگاه بین المللی

ایستگاه های مترو حقانی و تجریش نزدیک ترین ایستگاه های مترو به نمایشگاه بین المللی تهران میباشد