رفتن به نمایشگاه بین المللی با بی آر تی

اتوبوس های بی آر تی دارای ایستگاه اختصاصی برای نمایشگاه بین المللی تهران است که در عکس مشخص شده است