تصویر یکی از مظنونین به عملیات تروریستی

تصویر یکی از مظنونین به عملیات تروریستی