این مبل توسط شرکت مبل سلامی ساخته شده که در بازار مبل یافت آباد قرار دارد