کارخانه مبل سلامی

تاریخچه تاسیس و رشد فعالیت های صنعتی در شرکت مبل سلامی