چیدمان مبل کلاسیک ساغر

چیدمان مبل کلاسییک ساغر در منزل مشتری گرامی، جناب آقای منتظری از مشتریان شعبه قم مبل سلامی