تقارن و نظم میز آباژور در چینش سبک کلاسیک

برای بیان تقارن و نظم میز آباژور در چینش سبک کلاسیک