کاناپه بادمجانی رنگ آنجل

دارای پارچه ترک و چوب راش