مبلمان باروک

استفاده از پارچه آبی و رنگ چوب ورق طلا