مبلمان غذاخوری بوردو

دارای ۸ نفر نشیمن شامل دو صندلی شاه نشین و میز غذاخوری هشت نفره پایه گلدانی