میز و صندلی ناهارخوری

میز ۸ نفره به همراه صندلی نهارخوری مدرن الوه