مبل انگلیسی

دارای کاناپه، دو نوع مبل تک متفاوت، جلومبلی و دو عسلی