جلومبلی انگلیسی

با پتینه کاهی و رنگ ورق و استفاده از چوب راش