مبل فرانسوی

ست مبلمان استاندارد فرانسوی با پارچه سفید