صندلی غذاخوری هانیه

استفاده از حصیرباف درجه یک برای پشتی صندلی