سرویس غذاخوری هانیه

با استفاده از دو نوع صندلی معمولی و شاه نشین برای سرویس غذاخوری