مبل تک هانیه

ترکیبی چرم و پارچه ترک با بهره گیری از چوب راش