سرویس ناهارخوری هروتس

میزنهارخوری ۶ نفره و شش عدد صندلی نهارخوری هروتس