سرویس کامل مبلمان ایتالیایی

سرویس کامل مبلمان ایتالیایی شامل تخت خواب، کنسول و اینه ایتالیایی، پاتختی ایتالیایی و لاوست