لاوست هشت پایه رونیا

لاوست بزرگ با رنگ طلایی و پتینه با پارچه ترک و پرمنبت