کاناپه تمام منبت

کاناپه تمام منبت و پشت چوب مازراتی