میز و صندلی غذاخوری ملیسا

میز پایه گلدانی با صفحه جداشونده ی بیضی و ۶ عدد صندلی