مبلمان کلاسیک ملیسا

دارای کاناپه سه نفره و ۴ نشیمن تک نفره با دو طرح متفاوت