مبل کلبه ای رومنس

با دو پوست استفاده شده متفاوت از نظر رنگ بندی