کاناپه رونیا

رویه کوبی ترکیبی با استفاده از چرم و پارچه