مبل تک نفره سرویس غذاخوری

استفاده از چوب راش و پارچه های ترک در تمام اجزاء این سرویس مبلمان