سرویس مبلمان غذاخوری ساغر

دارای میز غذاخوری هشت نفره به همراه شش صندلی غذاخوری و دو شاه نشین