سرویس غذاخوری مبل شقایق

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – هافکس ۲۰۱۷