میز و صندلی غذاخوری پوست ماری

میز و صندلی ۸ نفره با هشت صندلی (دو نفر شاه نشین) و شش صندلی معمولی