مبل تک و عسلی ویال

دارای پارچه آبی ترک و رنگ چوب روشن