میزبار بوستون

میزبار بوستون

میزبار پنجه خرسی بوستون ساخته شده با چوب راش رنگ آمیزی طبیعی دارای شیشه میز ۱۰ میلی متری اصفهان دارای یک میزبار نیم دایره صندلی بلند متصدی بار دارای دو صندلی مهمان امکان تغییر تعداد صندلی...