استفاده صحیح از جاگلدانی در منزل

استفاده صحیح از جاگلدانی در منزل

انتخاب محل مناسب و نورپردازی برای جاگلدانی ابتدا میزان نور لازم برای گلدانها را بررسی کرده و سپس جاگلدانی را جانمایی کنید. گلدانهایی که نیاز به نور مستقیم دارند را کنار پنجره بگذارید. وقتی نور از پشت به گلها می خورند منظره جالبی پدید می آورند. راهروها هم مکان خوبی...